คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี