หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช๒๕๕๖
       เป็นหลักสูตรที่พัฒนา โดยมี ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติและรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการประกอบอาชีพอิสระ มีความยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความต้องการของสถานประกอบการ

               รายละเอียดหลักสูตรที่เผยแพร่ในขณะนี้เพื่อให้สถานศึกษาได้ศึกษา และเตรียม
จัดทำแผนการจัดการศึกษาก่อนในเบื้องต้นสำหรับหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจะเผยแพร่เมื่อหลักสูตรได้รับการอนุมัติ และประกาศใช้

   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพณิชยกรรม