1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.ปกติ) และ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
1
เครื่องกล
สาขางานยานยนต์
ปกติ
2
เครื่องกล
สาขางานยานยนต์
ทวิภาคี
3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ปกติ
4
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ทวิภาคี
5
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ
6
พณิชยการ
สาขางานการบัญชี
ปกติ
7
พณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกติ

หมายเหตุ ปกติ : ส่วนมากเรียนในวิทยาลัยฯ ออกฝึกงานประมาณ 1 เทอม
 
ทวิภาคี
: ส่วนมากเรียนในสถานประกอบการ ปฎิบัติงานจริง ออกฝึกงานมากกว่า 1 เทอม
  รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,000 บาท
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 2,500 บาท

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
1
เครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
ปกติ
2
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
ปกติ

หมายเหตุ รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 5,000 บาท
 

2. หลักสูตรแกนมัธยม

      วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดขอว สพฐ.เชียงใหม่ตามรายวิชาดังนี้

ลำดับ
รายวิชา
1
วิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
2
วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3
วิชาช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
4
วิชาช่างบำรุงรักษารถยนต์
5
วิชาช่างซ่อมวิทยุ-เทป
6
วิชาช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง
7
วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
8
วิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
9
วิชาช่างโลหะแผ่นการบัดกรี
10
วิชาพื้นฐานงานเย็บเบื้องต้น
11
วิชาการตบแต่งลวดลายบนผ้า
12
วิชากระโปรงเบื้องต้น
13
วิชาการปักเลื่อมและลูกปัด
14
วิชาการทำอาหารไทย

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย

      วิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามรายวิชาดังนี้

ลำดับ
รายวิชา
ระยะเวลา
1
ช่างซ่อมจักรยานยนต์
150 ชั่วโมง (ค่ำ)
2
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
150 ชั่วโมง (ค่ำ)
3
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
150 ชั่วโมง (ค่ำ)
4
ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
150 ชั่วโมง (ค่ำ)
5
โปรแกรม Ms-Windows Ms-Word Ms-Excel
150 ชั่วโมง (ค่ำ)
6
การซอยผม ดัดผม/การเปลี่ยนสีผม/การยืดผมถาวร
200 ชั่วโมง (เช้า/ค่ำ)
7
การขับรถยนต์
75 ชั่วโมง (ค่ำ)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5342-3301