[ Bell07072536 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวิทย์ หน่อวงศ์
ชื่อเล่น : 
เบล
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/7/2536
อายุ : 
27
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
bell07072536@gmail.com  
ที่อยู่ : 
306/2 หมู่ที่3 ต.ห้างฉัตร
อำเภอ : 
ห้างฉัตร
จังหวัด : 
ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 
52190
เบอร์โทรศัพท์ : 
0633916453
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี