ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้อำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานฝ่ายวิชาการ