ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 [ 30/06/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน  [  3816 ครั้ง ]
 
   ผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี นักศึกษา นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายณัฐภพ ยองเพชร นายภานุวัฒน์ ศรีรักษา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557 โดย “วันนักประดิษฐ์”มีเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ ตลอดจน เยาวชน นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจการประดิษฐ์ ดังนั้น จึงเป็นที่มุ่งหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพียงกัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมรการพัฒนาประเทศ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นในประเทศอย่างกว้างขวาง และเป็นการส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงต่อไป
       

 [ 16/05/2557 ]ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์  [  3867 ครั้ง ]
 
   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องบันทึกระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าให้การต้อนรับ
       

 [ 19/03/2557 ]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Ene  [  2080 ครั้ง ]
 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556(Energy Innovation for Green Globe 2013) ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2557 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 3/03/2557 ]นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ  [  1986 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 ครูที่ปรึกษา ครูกฤษณะ มีสุข ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไฟกระพริบจราจรควบคุมด้วยสมองกลฝังตัว และได้นำสิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อเทคโนโลยีแจ้งเตือนและรักษาความปลอดภัย นำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CGV HALL โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว และได้รับทุนเพื่อต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์
       

 [ 27/02/2557 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย  [  1567 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภีเข้าร่วมเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาอุทกภัย โดยใช้เครื่องแจ้งเตือนอุทกภัยที่นักศึกษาสร้างขึ้น ร่วมกับสภากาชาดไทยและสภากาชาดสากล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมอิพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
       

 [ 19/02/2557 ]สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา  [  1548 ครั้ง ]
 
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนนักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งแนะแนวทาง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปรับปรุงแก้ไขผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้มีความชาญฉลาด และทันสมัย ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก
       

 [ 12/02/2557 ]รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ  [  2082 ครั้ง ]
 
   ในวันนี้ (9 ก.พ. 57) เวลา 13.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทาน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวด มี ประเภทที่ 1 ร้านค้าตาสับปะรด ,ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ผลการประกวด สิ่งประดิษฐ์ ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Horner Award ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยมี นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ นายณัฐภพ ยองเพชร นายธนพล จัมปามาลา ครูที่ปรึกษา นายกฤษณะ มีสุข นายดนพัทธ์ ปัญญาชัย
       

 [ 21/01/2557 ]รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for  [  1586 ครั้ง ]
 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2556 (Energy Innovation for Green Globe 2013) ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ สวนบัวรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้คือ 1.นายณัฐภพ ยองเพชร 2.นายทักษกร น้อยพรม และ 3.นายกมล แสงคำ โดยมีครูที่ปรึกษาคือ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และนายสุภาพ ไหวหลวง
       

 [ 10/01/2557 ]คว้า 4 รางวัล ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2556  [  1782 ครั้ง ]
 
   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2556 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้า 3 รางวัล สิ่งประดิษฐ์ และ 1 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ คือ ชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ร้านค้าตาสับปะรด ประกอบด้วย นายธนพล จัมปามาลา นายณัฐภพ ยองเพชร รองชนะเลิศอันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์และรางวัล Honor Award ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ระบบบันทึกระดับน้ำและแจ้งเตือนอุทกภัยอัตโนมัติ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย นางสาวสมฤดี สุวรรณรัตน์ นายกนกพล แซ่หวู่ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นายกฤษณะ มีสุข นายส่งศักดิ์ ปาผล นายดนพัทธ์ ปัญญาชัย และในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการออกแบบ Web page ได้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย นาย นาย รายเงิน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุม นายกฤษณะ มีสุข
       

 [ 24/12/2556 ]คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Android soccer Robot ในงานเปิดบ้านการอาชีพสู่อาเซียน ณ  [  1859 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี  คว้า 2  รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ในการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Android soccer Robot ในงานเปิดบ้านการอาชีพสู่อาเซียน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556
       

 [ 27/11/2556 ]ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  1727 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่ คือ นายเสรี ดวงแก้ว นักศึกษาแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2 ในการแข่งขันการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวส. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 27/11/2556 ]รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  2061 ครั้ง ]
 
   แผนกเทคนิคพื้นฐานได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานฝึกฝีมือ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน คือ 1.นายอภิเดช สาธุเม 2.นายสมจิตร คงคีรีมาศ 3.นายยุทธนา คงฐิติไท นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี ระดับชั้นปวช.ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 22/11/2556 ]ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Webpage ระดับ อศจ. จังหวัดเชียงใหม่  [  122019 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการประกวด Web page รายชื่อนักศึกษา นาย นาย รายเงิน นักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
       

 [ 22/11/2556 ]นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับเชิญให้ถ่ายทำรายการ เจาะใจ ออกรายการทางช่อง  [  1351 ครั้ง ]
 
   นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้รับเชิญให้ถ่ายทำรายการ "เจาะใจ"  กับเครื่องเตือนอุทกภัยโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ  SCG  โดยจะออกอากาศทางช่อง 5  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 นี้  เวลา 23:00 น.  
       

 [ 15/11/2556 ]วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม แสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมสร้างสรรค์การศึกษา  [  1306 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม แสดงนวัตกรรมหุ่นยนต์ ในงานมหกรรมสร้างสรรค์การศึกษาด้วยนวัตกรรม ICT (Smart School Smart Classroom) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
       

มีจำนวนทั้งหมด 45 รวมทั้งหมด : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
52.91.176.251

ขณะนี้
:
39
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
1
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
25
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
629
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
1638
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
153857
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater