บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสารภี มีจำนวน 64 ท่าน

เพศ
จำนวน
ยังไม่ได้กำหนด
1
เพศชาย
34
เพศหญิง
29


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ไม่ระบุ
34
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
10
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
13
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
4
หัวหน้าแผนก
2
หัวหน้างาน
11
ครูประจำ
12
ครูอัตราจ้าง
15
ลูกจ้างอัตราจ้าง
2
เจ้าหน้าที่
42
พนักงานราชการ
3
นักศึกษาฝึกสอน
3

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
ฝ่ายวิชาการ
1
ฝ่ายทรัพยากร
1
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
แผนกช่างยนต์
10
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
4
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
6
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
2
การโรงแรม
1
แผนกวิชาบัญชี
4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
แผนกสามัญและสัมพันธ์
4
งานบริหารทั่วไป
4
งานทะเบียน
3
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3
งานการเงิน
3
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
งานครูที่ปรึกษา
1
งานบัญชี
2
งานสื่อการเรียนการสอน
2
งานพัสดุ
2
งานอาคารสถานที่
5
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2
งานความร่วมมือและบริการชุมชน
2
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
งานประชาสัมพันธ์
1
งานหลักสูตรและการสอน
1
งานบุคลากร
2
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3
วิชาการ
1
พนักงานขับรถยนต์
3
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
งานวางแผนและงบประมาณฯ
2
งานปกครอง
2
ผู้ดูแลระบบ MIS
6


แสดงข้อมูล บุคลากร :
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
นายวิศาล วัชรินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
3
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
4
ดร.วรฑา ไชยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
• ครูประจำ แผนกสามัญและสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
นายณัฐวิทย์ หน่อวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
6
นายสุรชัย ทิพย์คำ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
7
นายเอกชัย แสวงงาม • พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
8
นางมณีเนตร วรรณประทีป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
9
นางสาวศศิชา ปิงใจ • หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
10
นางสาวอภิวันท์ จักรคำ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
11
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
12
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี • หัวหน้าแผนก แผนกสามัญและสัมพันธ์
13
นายสรน์สิริ ว่างวงค์เจริญชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
14
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ดี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
15
นายสุประกิจ สุริยะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
16
นายพิเชษฐ จุลพันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
17
นางสาว พรรณผกา พิมสาร • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
18
นายไพรวัลย์ เงินขาว • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
19
นางสาวอัญญาภัคร์ สมเกตุ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
20
นายวราพล ละออสุวรรณ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
21
นางสาวกนกวรรณ อนุกุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
22
น.ส.อังคณา มณีจักร์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
23
นางสาวภานุชนาฎ ใจตา
24
นายสุเมธ ใจกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
25
นางสาวจริยา จุมภูก๋า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
26
นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
27
นางสาววาทิณี โปชัยคุปต์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
28
นายณรงค์เดช สานุวิตร์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
29
นางสาวณัฐสุุดา อริวันนา
30
นางสาวน้อย สงค์จันทร์
31
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
32
นางสาวทิตยา ตากันทะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
33
นางจุรีย์ สุภาไผ่
34
นายวรวัฒน์ จอมนงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
35
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม • เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
36
นายวงศกร กาบใจ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
37
นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
39
ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ พ้นภัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
40
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
41
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
42
นายสุวิทย์ เมืองวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
43
นายอัครพงค์ วงค์สถาน
44
นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
45
นางลัดดา จมูศรี • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
46
ว่าที่ร้อยตรีไชยกร อินทะพงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
47
นางสาวปทุมพร ธิกันทะ • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
48
นายอานันต์ เตจะติ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
49
นางสาวเจนจิรา อินตา
50
นายคมสัน อิ่นปัญญา • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
51
นางสาวกุลธิดา ฤทธา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
52
นางสาวชนัญญา เกษไชย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
53
นายจักรกฤษณ์ สิงห์วัน
54
นางสาวปิยมาศ นันทขว้าง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
55
นายวสันต์ ทาระคำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
56
นายณัฐกฤษ ยาใจ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
57
นางสาวบัวผัด บุญเลิศ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป
58
นายชนกชนม์ สง่างาม • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
59
นางสาวมัลลิกา ถาคำติ๊บ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
60
นายกัมปนาท ยะวรรณ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
61
นายสมชาย มาลาสี • หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
62
นายอักษร จาอ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
63
นายอินตา แผ่นฟ้า • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
64
กฤษณะ มีสุข • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS