บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสารภี มีจำนวน 66 ท่าน

เพศ
จำนวน
ยังไม่ได้กำหนด
1
เพศชาย
39
เพศหญิง
26


วุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวน
ไม่ระบุ
29
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
1
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี
11
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หลักสูตร 4 ปี
17
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
7
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1


ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ
จำนวน
ผู้อำนวยการ
1
รองผู้อำนวยการ
4
หัวหน้าแผนก
2
หัวหน้างาน
10
ครูประจำ
11
ครูอัตราจ้าง
16
ลูกจ้างอัตราจ้าง
3
เจ้าหน้าที่
42
พนักงานราชการ
3
นักศึกษาฝึกสอน
4

แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
ฝ่ายวิชาการ
1
ฝ่ายทรัพยากร
1
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
แผนกช่างยนต์
10
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
5
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
4
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3
การโรงแรม
1
แผนกวิชาบัญชี
4
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
แผนกสามัญและสัมพันธ์
5
งานบริหารทั่วไป
3
งานทะเบียน
3
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2
งานการเงิน
3
งานวิทยบริการและห้องสมุด
1
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3
งานครูที่ปรึกษา
1
งานบัญชี
2
งานสื่อการเรียนการสอน
2
งานพัสดุ
2
งานอาคารสถานที่
5
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2
งานความร่วมมือและบริการชุมชน
2
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1
งานประชาสัมพันธ์
1
งานหลักสูตรและการสอน
1
งานบุคลากร
2
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
3
วิชาการ
1
พนักงานขับรถยนต์
3
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2
งานวางแผนและงบประมาณฯ
2
งานปกครอง
2
ผู้ดูแลระบบ MIS
5


แสดงข้อมูล บุคลากร :
ที่ รูปภาพ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน  
1
นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
นายวิศาล วัชรินทร์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
3
นางสาวรัชนี เกิดเต็มภูมิ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
4
ดร.วรฑา ไชยวรรณ • ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
• ครูประจำ แผนกสามัญและสัมพันธ์
• ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5
นายณัฐวิทย์ หน่อวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
6
นายสุรชัย ทิพย์คำ • ครูประจำ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
7
นายเอกชัย แสวงงาม • พนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์
8
นางมณีเนตร วรรณประทีป • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี
9
นายนันทศิริ ภิระบรรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
10
นางสาวศศิชา ปิงใจ • หัวหน้างาน งานบัญชี
• พนักงานราชการ แผนกวิชาบัญชี
11
นางสาวอภิวันท์ จักรคำ • ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
12
นางสาวณิชาภา สุรินรังษี • หัวหน้าแผนก แผนกสามัญและสัมพันธ์
13
นายธวัช เเก้วศรีพจน์ • ครูประจำ แผนกช่างยนต์
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
14
นายสุประกิจ สุริยะ • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
15
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ดี • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
16
นายสรน์สิริ ว่างวงค์เจริญชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
17
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย คำก้อน • ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
18
นายพิเชษฐ จุลพันธ์ • หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
• ครูประจำ แผนกช่างยนต์
19
นายอมรินทร์ เลขะวณิชย์ • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
20
นายสุเมธ ใจกว้าง • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
21
นางสาวจริยา จุมภูก๋า • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
22
นางสาวกนกวรรณ อนุกุล • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
23
น.ส.อังคณา มณีจักร์ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
24
นายราชา ชัยสวัสดิ์
25
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
26
นางสาวอัญญาภัคร์ สมเกตุ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
27
นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
28
นายธิติพงค์ แก้วกันทะ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
29
นางสาวน้อย สงค์จันทร์
30
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
31
นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกสามัญและสัมพันธ์
32
นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
33
นายกฤษณาภัค หงษ์ทอง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
34
นางจุรีย์ สุภาไผ่
35
นายวรวัฒน์ จอมนงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
36
นางสาวทิตยา ตากันทะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
37
นางสาววาทิณี จอมปุ๊ก • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
38
นางลัดดา จมูศรี • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณฯ
40
นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
41
น.ส.เบ็ญจวรรณ์ สิทธิเรือง • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
42
นายขจรศักดิ์ ศรีวิชัย • นักศึกษาฝึกสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
43
นายสุวิทย์ เมืองวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
44
นายอัครพงค์ วงค์สถาน
45
นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ • พนักงานราชการ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
• เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
46
นายกชกร มณีรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
47
นายณรงค์เดช สานุวิตร์ • ครูอัตราจ้าง การโรงแรม
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
48
ว่าที่ร้อยตรีไชยกร อินทะพงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
49
นางสาวปทุมพร ธิกันทะ • เจ้าหน้าที่ วิชาการ
• เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
50
นายอานันต์ เตจะติ • เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
• ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
51
นายกฤติพันธ์ จันทร์เขียว • นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52
ว่าที่ ร.ต.พงศ์เทพ พ้นภัย • ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
53
นายคมสัน อิ่นปัญญา • ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
54
นายจักรกฤษณ์ สิงห์วัน
55
นางสาวปิยมาศ นันทขว้าง • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
56
นายวสันต์ ทาระคำ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS
• ครูอัตราจ้าง แผนกอิเล็กทรอนิกส์
57
นายณัฐกฤษ ยาใจ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป
58
นางสาวบัวผัด บุญเลิศ • ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารทั่วไป
59
นายชนกชนม์ สง่างาม • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
60
นางสาวมัลลิกา ถาคำติ๊บ • นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์
61
นายสมชาย มาลาสี • หัวหน้างาน พนักงานขับรถยนต์
62
นายอักษร จาอ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
63
นายอินตา แผ่นฟ้า • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
64
นางสาวชนัญญา เกษไชย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
65
นางสาวกุลธิดา ฤทธา • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
66
กฤษณะ มีสุข • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ MIS