ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
      ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางาน การจัดการคลังสินค้า)
 
 


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th