h
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน 99]
 
 
 

 

รายละเอียด : 
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 221 คน กิจกรรมผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีพฤติกรรมดี และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างความประทับใจ และปลื้มปิติยินดี ให้กับคณาจารย์และลูกศิษย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในการศึกษา และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ในปีนี้ งานครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วงการวิชาชีพให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในเรื่องปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ภาพประกอบ : 
gallery/gallery_list.php?n_id=592
เอกสารสรุปกิจกรรม : ไม่มีเอกสาร
วันที่ : 
19/03/2563  เวลา : 03:12:11 pm
ผู้ประกาศ :  
งานประชาสัมพันธ์