หัวข้อ :  
แบบฟอร์มบันทึกการออกนิเทศนักศึกษาทวิภาคี
   
รายละเอียด : 
แบบฟอร์มบันทึกการออกนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูผู้สอนรายวิชาทึีส่งนักศึกษาฝึกทักษะอาชีพในสถานประกอบการ
   
เอกสารแนบ : 
26-12-2018-uBZbGdGWed22025.pdf  
   
วันที่ : 
26/12/2561  เวลา : 02:20:25 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวพรพินิต วงศ์คำแสน