หัวข้อ :  
ประกาศยืนยันคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานประจำห้องเรียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
   
รายละเอียด : 
ประกาศยืนยันคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานประจำห้องเรียนเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
   
เอกสารแนบ : 
17-10-2017-b7fkB0sTue101440.pdf  
   
วันที่ : 
17/10/2560  เวลา : 10:14:40 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจีราภา หมูอ้าย