หัวข้อ :  
การประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
รายละเอียด : 
การประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
เอกสารแนบ : 
14-11-2018-bOgdlNGWed41650.pdf  
   
วันที่ : 
14/11/2561  เวลา : 04:16:50 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม