หัวข้อ :  
การประชาพิจาณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด
   
รายละเอียด : 
การประชาพิจาณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด
   
เอกสารแนบ : 
07-02-2020-UgeyYEFFri42519.1.pdf  
   
วันที่ : 
7/02/2563  เวลา : 04:25:19 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจิราพร เสนางาม