หัวข้อ :  
ยืนยันการใช้ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
รายละเอียด : 
ยืนยันการใช้ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
เอกสารแนบ : 
21-02-2020-NMxKJDaFri34811.pdf  
   
วันที่ : 
21/02/2563  เวลา : 03:48:11 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจิราพร เสนางาม