หัวข้อ :  
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 3)
   
รายละเอียด : 
วิทยาลัยเทคนิคสารภี จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ดังประกาศ
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-WaCjpw2Wed104933.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 10:49:33 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม