หัวข้อ :  
การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องยนต์ (ตรั้งที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2558
   
รายละเอียด : 
การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ประจำปี งบประมาณ 2558
   
เอกสารแนบ : 
18-03-2015-cKLyf54Wed104914.pdf  
   
วันที่ : 
18/03/2558  เวลา : 10:49:14 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวทิวาพร บุญตวย