• ข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในปัจจุบัน แบ่งตามสาขาวิชา
ระดับชั้น
สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
การบัญชีการบัญชี
1
16
17
ปวช. 1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8
5
13
ปวช. 1
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
22
2
24
ปวช. 1
ช่างยนต์ยานยนต์
63
0
63
ปวช. 1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
3
2
5
ปวช. 2
การบัญชีการบัญชี
0
24
24
ปวช. 2
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
12
0
12
ปวช. 2
ช่างยนต์ยานยนต์
33
1
34
ปวช. 2
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
17
4
21
ปวช. 3
การบัญชีการบัญชี
2
18
20
ปวช. 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
10
26
ปวช. 3
เครื่องกลยานยนต์
3
0
3
ปวช. 3
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
25
1
26
ปวช. 3
ช่างยนต์ยานยนต์
70
0
70
ปวช. 3
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
18
0
18
ปวช. 3
พณิชยการการบัญชี
0
1
1
ปวช. 3
พณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
2
3
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
2
0
2
ปวช. 3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
5
0
5
ปวส. 1
การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
2
4
6
ปวส. 1
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
52
0
52
ปวส. 1
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
20
3
23
ปวส. 2
การจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
5
8
13
ปวส. 2
การบัญชีการบัญชี
0
6
6
ปวส. 2
เครื่องกลเทคนิคยานยนต์
8
0
8
ปวส. 2
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
62
0
62
ปวส. 2
เทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
1
0
1
ปวส. 2
ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
19
0
19
ปวส. 2
ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
25
0
25
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์
1
0
1
ปวส. 2
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
14
0
14


• ผลรวมจำนวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ในปัจจุบัน แบ่งตามระดับชั้น
ระดับชั้น
ชาย หญิง จำนวน
ปวช. 1
97
25
122
ปวช. 2
62
29
91
ปวช. 3
142
32
174
ปวส. 1
74
7
81
ปวส. 2
135
14
149
รวม
510
107
617