หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี

          ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสารภี  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน  พ.ศ. ๒๕๔๖   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทวิภาคี เทียบโอนประสบการณ์หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย และหลักสูตรแกนมัธยม

หลักสูตรปกติ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 1. สาขางานยานยนต์
 2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 4. สาขางานการบัญชี
 5. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

** จบ ปวช. สามารถขับรถยนต์ได้ทุกคน **
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ช่างยนต์)
 2. สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
 3. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการคลังสินค้า)
 4. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ / ทวิภาคี  (เสาร์-อาทิตย์)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ช่างยนต์)
 2. สาขางานการบัญชี
 3. สาขางานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 4. สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
 5. สาขางานการตลาด
 6. สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
 7. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
 8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สาขางานการจัดการคลังสินค้า)

หลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้น

 1. ช่างจักรยานยนต์ 150 ชั่วโมง (ค่ำ)
 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก 150 ชั่วโมง (ค่ำ)
 3. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  150 ชั่วโมง (ค่ำ)
 4. ช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 150 ชั่วโมง (ค่ำ)
 5. การขับรถยนต์  150  ชั่วโมง  (ค่ำ)
 6. โปรแกรม Ms-Window, Ws-Word, Ms-Excel  150  ชั่วโมง (ค่ำ)
 7. การเสริมสวย การสระผม-เซ็ทผม / การซอยผม ดัดผม  200  ชั่วโมง  (เช้า)
 8. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 150 ชั่วโมง (ค่ำ)
 9. สาขาวิชาชีพอื่นๆอีกมากมาย

หลักสูตรแกนมัธยม
วิทยาลัยเทคนิคสารภี เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดของสพฐ.เชียงใหม่