โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975


ฝ่าย/หน่วยงาน/แผนกวิชา
หมายเลข โทรศัพท์ภายใน
       ผู้อำนวยการ
11
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ/บริหารทรัพยากร
12
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาฯ/แผนงานฯ
13
งานการเงิน
14
งานวัดผลประเมินผล
15
งานบริหารงานทั่วไป
16
งานประชาสัมพันธ์
17
งานทะเบียน
18
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
19
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
20
แผนกวิชาช่างยนต์
21
แผนกพื้นฐาน
22
ห้องสมุด
23
งานศูนย์ข้อมูล
24
ป้อมยาม
25
งานพัสดุ
26