Vdo Title : อาชีวะสร้างไทยเจริญ
Vdo Detail : อาชีวะสร้างคนดี ให้คนมีความรู้ ให้คนสู้ มีอาชีพได้สร้างตัว อาชีวะสร้างคนดี ให้คนดีไปสร้างชาติ ให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดี