ปรัชญา
        มีคุณธรรม นวัตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
         วิทยาลัยเทคนิคสารภีเป็นผู้นำด้านการพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มุ่งสร้างคนดี มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
         ๑. พัฒนาผู้เรียนและผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ที่มีสมรรถนะด้านงานวิจัย นวัตกรรม กำกับติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถประยุกต์ทักษะความรู้ในการทำงาน และสิ่งประดิษฐ์ สามารถประยุกต์ให้ความรู้และทักษะวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในประเทศและอาเซียน
         ๒. พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย และกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
         ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคสารภี ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักธรรมมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร และการประกันคุณภาพ
         ๔. ยกระดับคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
         ๕. พัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
         ๖. ทำนุบำรุงศาสนา ชาติ พระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสร้างคนดีมีทักษะการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์
         เป็นคนดี มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

เอกลักษณ์
         สถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบริการ

ค่านิยม
         ร่วมพลัง สร้างสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

 
เป้าประสงค์
  1. ผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตรส่วนมากประกอบสามารถประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ 75)
  2. ได้มีการพัฒนางานทางวิชาการโดยเพิ่ม ปรับลด รายวิชาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
  3. ผู้เรียนมีความรู้ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีความสุข